پرتو نوری با زاویه ی تابش 30 درجه از هوا وارد شیشه می شود. اگر زاویه ی شکست 21 درجه باشد.

الف)زاویه ی انحراف را حساب کنید؟

ب)ضریب شکست شیشه را محاسبه کنید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نوری از یک جسم شفاف با زاویه ی تابش 25 درجه وارد هوا می شود. اگر زاویه ی انحراف 15 درجه باشد.

الف)زاویه ی شکست را محاسبه کنید؟

ب)ضریب شکست جسم شفاف را محاسبه کنید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نوري از آب  وارد الماس می شود. زاويه ی تابش 60 است. ضریب شکست آب 1.33 و ضریب شکست الماس 2.4 است.

الف) زاویه ی شکست را محاسبه کنید؟

ب)زاویه ی انحراف چقدر است؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نوري از يخ وارد أب می شود زاويه ی تابش نور 50 درجه است. ضريب شكست آب 1.33 و ضريب شكست يخ 1.31 است.

الف)زاويه ی شكست را  بدست آورید؟

ب)زاويه ی انحراف را بدست آورید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نوری با زاویه ی تابش 30 درجه نسبت به سطح جدایی از هوا وارد آب می شود. اگر زاویه ی انحراف 19.5 درجه باشد.

الف)زاویه ی تابش را بدست آورید؟

ب)زاویه ی شکست چقدر است؟

ج)ضریب شکست آب را بدست آورید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

عمق یک استخر 4 متری از بیرون آن چقدر به نظر می رسد. ضریب شکست آب 1.33  است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

قد يك شخص 160 سانتي متر است. اگر اين شخص به طور كامل در أب فرو رود قد او از نظر شخصی كه كنار أب ايستاده است چقدر خواهد بود؟ ضريب شكست آب 1.33 است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

لیوانی که ارتفاع آن 15 سانتی متر است پر از آب کرده ایم. عمق آب لیوان از نظر ما چقدر است. ضریب شکست آب 1.33 است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

جوی آبی را که ارتفاع آن 50 سانتی متر است در نظر بگیرید. اگر این جوی آب پر از آب شود. عمق آن از نظر ما چقدر خواهد بود. ضریب شکست آب 1.33 است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

هنگامی که در داخل استخر به یک ماهی نگاه می کنیم. محل واقعی ماهی را 40 سانتی متر اشتباه حدس می زنیم. اگر ضریب شکست آب 1.33 باشد.

الف)ماهی در چه فاصله ای از آب قرار دارد.

ب)از نظر ما ماهی در چه فاصله ای از آب قرار دارد.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

قد قد شخصی 170 سانتی متر است و کنار استخر ایستاده است. این شخص عمق آب را از بیرون 170 سانتی متر می بیند و به حدس خود غرق نخواهد شد. هنگامی که به داخل آب فرو می رود عمق آب بیشتر از 170 سانتی متر می شود. با محاسبه علت آن را ذکر کنید. ضریب شکست آب 1.33 است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

ضريب شكست الماس 2.4 است. سرعت نور در الماس را محاسبه کنید؟ سرعت نور در خلا 300000km/s  است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

سرعت نور در آب 225000km/s  است. ضریب شکست الماس را محاسبه کنید. سرعت نور در خلا 300000km/s  است.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

نسبت ضریب شکست محیط اول به ضریب شکست محیط دوم 2 است. سرعت نور در خلا 300000km/s  است.

الف)نسبت سرعت نور در محیط اول به سرعت نور در محیط دوم چقدر است؟

ب)اگر سرعت نور در محیط اول 130000km/s باشد. سرعت نور در محیط دوم چقدر است. ضریب شکست هر دو محیط را محاسبه کنید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

ضریب شکست آب 1.33 است. زاویه ی حد را برای پرتوهایی که از آب وارد هوا می شوند، بدست آورید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

زاویه ی حد یک جسم شفاف 30 درجه است.

الف)ضریب شکست این جسم را بدست آورید؟

ب)اگر زاویه ی تابش بیشتر از 30 درجه باشد چه اتفاق فیزیکی می افتد.

ج) اگر زاویه ی تابش کمتر از 30 درجه باشد چه اتفاق فیزیکی می افتد.

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نوری از الماس وارد شیشه می شود. ضریب شکست الماس 2.4 و ضریب شکست شیشه 1.52  است.

الف)زاویه ی حد را برای پرتوهایی که از الماس وارد شیشه می شوند حساب کنید؟

ب)زاویه ی انحراف را حساب کنید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نوری از آب وارد یخ می شود. ضریب شکست آب 1.33 و ضریب شکست یخ 1.31  است.

الف)زاویه حد را برای پرتوهایی که از آب وارد یخ می شوند حساب کنید؟

ب)زاویه ی انحراف چقدر است؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتوهای نوری از آب وارد یخ و از یخ وارد هوا می شوند. زاویه ی تابش در داخل آب 30 درجه است.

 ضریب شکست آب 1.33 و ضریب شکست یخ 1.31و ضریب شکست هوا  1  است.

1)زاویه ی شکست در یخ چقدر است؟

2)زاویه ی انحراف در یخ چقدر است؟

3)زاویه ی شکست هنگام خروج پرتو از یخ به هوا چقدر خواهد بود؟

4)زاویه ی انحراف هنگام خروج پرتو از یخ به هوا چقدر خواهد بود؟

5)زاویه ی احراف کل چقدر است؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

منشور قائم الزاویه ای که دو زاویه ی دیگرش 33 درجه و 55 درجه  است، در نظر بگیرید. پرتو نوری یک بار بر یک وجه و بار دیگر بر وجه دیگر می تابد. اگر زاویه ی حد منشور 40 باشد. موارد زیر رل در هر دو حالت بررسی کنید.

1)تمام زوایا را حساب کنید؟

2)مسیر پرتو نور را تا هنگام خروج ازمنشور حساب کنید؟

3)ضریب شکست منشور را بدست آورید؟

فيزيك 1 – فصل5 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ PHYSICS1 CHAPTER5

پرتو نورتک رنگی با زاویه تابش 25 درجه بر یک وجه یک منشور متساوی الاضلاع می تابد. اگر زاویه ی حد منشور 42 درجه باشد. موارد زیر را حساب کنید.

1)زاویه ی شکست هنگام ورود به منشور چقدر  است؟

2)زاویه ی انحراف هنگام ورود به منشور چقدر  است؟

3)زاویه ی تابش بر وجه دیگر منشور چقدر است؟

4)زاویه ی شکست هنگام خروج پرتو از منشور چقدر است؟

5)زاویه ی انحراف هنگام خروج پرتو از منشور چقدر است؟

6)زاویه ی انحراف کل پرتو ورودی و خروجی از منشور چقدر است؟

7)ضریب شکست منشور را بدست آورید؟

+ نوشته شده توسط رسول قومی در Wed 25 Jan 2006 و ساعت 18:5 PM |